Oprema za inspekciju

Oprema za kontrolu kvalitete mlijeka

Oprema i testovi za detekciju rezidua

Sredstva za kontrolu mikrobiološke ispravnosti namirnica