Oprema za inspekciju

Oprema za kontrolu kvalitete mlijeka
Oprema i testovi za detekciju rezidua
Sredstva za kontrolu mikrobiološke ispravnosti namirnica